Portfolio > More Portfolio

dot,dash,dash,dash   not avail
dot,dash,dash,dash not avail
tape on paper
14' x 26"
2010