Portfolio > More Portfolio

Giant Economizer, No. 1 n/a destroyed
Giant Economizer, No. 1 n/a destroyed
foamboard, spray paints, bed rail
70.5" x 50" x 3.5"
2019